Boekingsvoorwaarden

 

Boekingsvoorwaarden Duin Deluxe Travel

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (samengestelde) reizen en welke door Duin Deluxe Travel worden uitgevoerd.

Artikel 2: Wijzigingen in het aanbod

Aan het reisaanbod en de inhoud van de website www.duindeluxetravel.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Kennelijke fouten of vergissingen op deze website binden Duin Deluxe Travel niet. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of andere fouten is toegestaan. Duin Deluxe Travel kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van haar reisbod schrappen.

Artikel 3: Informatieverstrekking vanuit Duin Deluxe Travel

Duin Deluxe Travel is verplicht: vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

1. de algemene informatie aangaande paspoorten en visa.
2. de algemene informatie betreffende gezondheidszorg. Officiële informatie hierover vindt u bij een erkende medische instantie.
3. tijdig vóór de geplande vertrekdatum schriftelijk, of in enige andere geschikte vorm, de volgende inlichtingen:
– alle nodige informatie over het traject;
– naam, adres en fax- en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar of anders naam, adres, fax- en telefoonnummer van de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, af desnoods een nummer voor noodgevallen of andere informatie waardoor de reiziger in contact kan treden met de reisorganisator en/of reisbemiddelaar.

Artikel 4: Informatievertrekking vanuit de reiziger

De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis benodigde persoonlijke-, gezondheids- en medische gegevens, inclusief gegevens over paspoort en reisverzekering direct bij boeking bekend te maken aan Duin Deluxe Travel, welke uiteraard vertrouwelijk zullen worden behandeld. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de reiziger.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator (Duin Deluxe Travel), mogen die kosten in rekening worden gebracht aan de reiziger.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

• Iedere reiziger moet voor elke reis een boekingsformulier ondertekenen.

• Met verzending van het boekingsformulier is de boeking definitief en bindend. Duin Deluxe Travel stuurt een bevestiging van de boeking naar de reiziger. Na bevestiging kan de reis slechts worden geannuleerd volgens de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 6: Reissom

De reissom geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De hoogte van de gepubliceerde reissom is gebaseerd op hotel- en vervoersprijzen en valutakoersen en beschikbaarheid zoals die bekend waren op moment van publicatie. Duin Deluxe Travel behoudt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 30 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van wijzigingen in hotel- of vervoersprijzen en valutakoersen.

Artikel 7 Reisdocumenten en reisbescheiden

• De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort, benodigd visum en bewijzen van inentingen en vaccinaties. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiebureau, tropeninstituut, GGD of huisarts. En tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. De reiziger dient er vervolgens zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis de benodigde vaccinaties en profylaxis op tijd zijn verkregen.
• Duin Deluxe Travel is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen vanwege tekortkomingen in zijn reisdocumenten. De daaruit voortvloeiende schade, zowel voor de reiziger als voor Duin Deluxe Travel, is voor rekening van de reiziger.
• Duin Deluxe Travel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 8: Betaling van de reissom

• Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de opdrachtbevestiging, een aanbetaling van 30% van de totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
• Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal Duin Deluxe Travel het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
• Behalve indien bij opdracht tot het reserveren van de reis anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 8 weken vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging bezorgd wordt.
• Boekt de reiziger minder dan 8 weken vóór de vertrekdatum, dan dient de totale prijs onmiddellijk voldaan te worden.

Artikel 9: Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, na akkoord te hebben gegeven voor de eventuele wijzigingskosten vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek Duin Deluxe Travel en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. Onderdelen van de reis die buiten de macht van Duin Deluxe Travel niet overdraagbaar blijken, zijn hiervan uitgezonderd.
3. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.
4. Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Duin Deluxe Travel alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Voor elke aanvraag tot wijziging wordt € 50,- per boeking in rekening gebracht, ongeacht of de wijziging tot stand wordt gebracht. Indien de wijziging tot stand komt, wordt dit bedrag verhoogd met alle kosten die uit de wijziging voortvloeien. Bij wijziging van vliegtickets gelden de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Artikel 10: Wijziging door Duin Deluxe Travel vóór vertrek

De wet spreekt van ‘verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben’. Wie kiest voor verre landen met een avontuurlijk karakter, kiest in zekere zin ook voor bepaalde risico’s. Door andere gebruiken, gewoonten en een andere mentaliteit van mensen in verre landen gaan de dingen soms anders dan de reiziger verwacht. Slechte weersomstandigheden of condities van wegen kunnen voor of tijdens de reis leiden tot aanpassing van de reis. Dit kan bijvoorbeeld zijn: aanpassing in de reisroute, ander type vervoer of hotel. De aanpassing van de reis en redenen daarvoor worden zo spoedig als mogelijk aan de reiziger medegedeeld. Duin Deluxe Travel tracht daarbij de intentie van de reis zoveel mogelijk te handhaven en de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Om duidelijkheid voor beide partijen te behouden heeft Duin Deluxe Travel de volgende voorwaarden opgesteld:

Voorwaarden t.b.v. wijzigingen voor vertrek:
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient Duin Deluxe Travel de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór vertrek, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de door Duin Deluxe Travel voorgestelde wijzigingen. De wijziging dient van gelijkwaardige kwaliteit of beter te zijn. Indien dit niet het geval is, dient een financiële compensatie te worden vastgesteld door Duin Deluxe Travel,welke binnen het redelijke mag worden verwacht.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór vertrek, Duin Deluxe Travel te informeren of hij akkoord gaat met de wijziging als deze minder is dan in eerste instantie geboekt.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 13.

Artikel 11: Annulering door Duin Deluxe Travel vóór vertrek

1. In geval van overmacht zoals: terreur- en bomaanslagen, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, stakingen of het niet nakomen van afspraken door luchtvaartmaatschappijen heeft Duin Deluxe Travel het recht om de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen (zoals onder artikel 10 genoemd). Indien tijdens de reis zich zaken voordoen zoals hierboven genoemd zijn de extra gemaakte kosten zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft op boven genoemde gronden geen recht op schadevergoeding van Duin Deluxe Travel. De schade als gevolg van het niet nakomen van afspraken door de luchtvaartmaatschappij wordt ten laste gelegd aan die luchtvaartmaatschappij.
2. Indien Duin Deluxe Travel, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet Duin Deluxe Travel het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
3. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

• Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt Duin Deluxe Travel alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
• Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos gedurende de looptijd van dit verschil.
• Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet Duin Deluxe Travel hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Annulering door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Duin Deluxe Travel lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Annuleringsvoorwaarden

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. De datum van binnenkomst e-mail of poststempel geldt als annuleringsdatum. Voor annulering van het vliegticket gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende
luchtvaartmaatschappij. In veel gevallen zijn de annuleringskosten 100%. Voor de overige diensten gelden de onderstaande annuleringskosten:
Voor iedere reiziger zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot 60 dagen voor vertrek: 30% van de reissom,
b. van 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
c. van 30 dagen tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;

Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u annuleert wegens een geldige reden, dan worden de bijbehorende kosten door de verzekeraar vergoed. Duin Deluxe Travel werkt voor het annulerings- en reisverzekeringen samen met de gerenommeerde maatschappij De Europeesche Verzekeringen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van Duin Deluxe Travel

1. Duin Deluxe Travel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisovereenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van de reisovereenkomst tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van Duin Deluxe Travel om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. Duin Deluxe Travel is voor de daden van nalatigheid van zijn vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van Duin Deluxe Travel overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover Duin Deluxe Travel niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot eenmaal de reissom.

Artikel 16: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Duin Deluxe Travel en haar vertegenwoordigers, door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 17: Klachtenregeling

1. Vóór vertrek:
Indien de reiziger een klacht heeft voor vertrek moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij Duin Deluxe Travel.
2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van Duin Deluxe Travel, of in het laatste geval rechtstreeks tot Duin Deluxe Travel.
3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij Duin Deluxe Travel per aangetekend schrijven.